Inca
PLE ORDINARI
Dijous, 30 de març de 2023 Hora: 19.30 h Lloc: Ajuntament d'Inca
ajinca.net 28/03/2023 - 13:28:23

Dia: dijous, 30 de març de 2023
Hora: 19.30 h
Lloc: Ajuntament d'Inca 


CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 23 DE FEBRER DE 2023

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 23 de febrer de 2023.
2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de crèdit nº 2/2023.
3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per clubs esportius locals, per l’any 2023.
4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per esportistes locals, per l’any 2023.
5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per la concessió de felicitacions a policies locals.
6. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar provisionalment el pla especial per el desenvolupament de la ART de la façana d’Inca.
7. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment el pla de gestió de l’arbrat d’Inca.
8. Moció del grup municipal del Partit Popular per a renombrar el Palau Municipal d’Esports com «Joan Sastre Morro».
9. Moció del grup municipal del Partit Popular sobre la posada en valor del llegat jueu i xueta a la Ciutat d’Inca.
10. Mocions urgents.
11. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i de la Fundació Teatre Principal, exercici 2022.
12. Dació de compte dels Decrets de la Batlia del núm. 311 a 653 de 2023.
13. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 15, 22 i 28 de febrer i de 8 i 15 de març de 2023.
14. Precs i preguntes.

 

Reciente
Visto
Comentado