Inca
Ple Ordinari
Dijous, 26 de gener de 2023 Hora: 19.30 h Lloc: Ajuntament d'Inca
ajinca.net 25/01/2023 - 13:14:20

Ple Ordinari 

Dia: dijous, 26 de gener de 2023
Hora: 19.30 h
Lloc: Ajuntament d'Inca 


CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 26 DE GENER DE 2023

ORDRE DEL DIA:

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 22 de desembre de 2022.
2. Dació de compte del escrit presentat pel regidor Sr. Gori Ferrà Frau, mitjançant
el qual abandona el grup municipal Proposta per les Illes i passa a la condició
de regidor no adscrit.
3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar
definitivament el reglament regulador de les assignacions econòmiques als
grups polítics municipals.
4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per reajustar les
anualitats del contracte del servei d’ajuda a domicili.
5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per reajustar les
anualitats del contracte del servei de teleassistència.
6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per declarar que
les obres a realitzar per l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals al CEIP Llevant són d’especial interès o utilitat municipal.
7. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per
aprovar inicialment la modificació puntual nº 6 del Catàleg d’Elements d’Interès
Artístic, Ambiental i Patrimoni Històric, per incorporar nous elements a protegir
al Pou de Can Pere Frare.
8. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per
aprovar definitivament la modificació puntual nº 4 del Catàleg d’Elements
d’Interès Artístic, Ambiental i Patrimoni Històric, per incorporar un nou element
consistent amb el refugi subterrani antiaeri del Quarter General Luque.
9. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per
aprovar inicialment el catàleg de camins públics rurals del terme d’Inca.
10. Mocions urgents.
11. Dació de compte dels Decrets de la Batlia del núm. 2.278 al 3.153 de 2022 i de
l'1 al 88 de 2023.
12 .Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 14, 22 i
29 de desembre de 2022, i de 4 i 11 de gener de 2023.
13. Precs i preguntes.


Reciente
Visto
Comentado